เกี่ยวกับเรา

Premium Flexible Packaging Co., Ltd. established since  April 23, 2013
 under the Investment of Porn Prom Metal Co., Ltd. (Thailand) with the registered capital for 30 million baht.

ประวัติความเป็นมา


บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ภายใต้การลงทุนของบริษัท พรพรหม เมททอล จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท

จุดมุ่งหมาย (Mission) : ปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปและเวชภัณฑ์มีอัตราผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นจากความนิยมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการแข่งขันการบริการทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทางด้านการผลิตมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมทางด้านบุคคลากรและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน และมั่นใจได้ว่าเราสามารถดำเนินกิจกรรมทางการผลิตสินค้าประเภทนี้ด้วยระบบคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล

การรับรองมาตราฐาน : ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008, GMP, HACCP และ BRC-IOP มุ่งมั่นคุณภาพงาน และการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความพึงพอใจแก่ลูกค้า
นโยบายบริหารงานบุคคล :
การบริหารงานบุคคลมุ่งมั่นให้พนักงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์เป็นแนวทางที่เน้นกระบวนการทำงาน หัวใจของการผลิตการคัดเลือกสรรหาการจำแนกตำแหน่ง การพัฒนา การฝึกอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียน และ การจ่ายเงินเดือน มีหลักประกันการประเมินสมรรถนะของบุคคลเป็นรากฐานในการบริหารบุคคลและมีการปรับปรุงประเมินให้มีคุณภาพ โปร่งใสอยู่เสมอ

นโยบายด้านสังคม :
สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ ขององค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษา

บุคคลากร :
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่าย การตลาดและวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด
137 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ประเทศไทย

032-439750 - 1 
032-439752
www.pfpthai.com
sales@pfpthai.com

แผนที่

© 2017 PFP. All Rights Reserved.

Search