WHAT WE DO.

พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล เพ็คเกจจิ้ง มุ่งเน้นการ แข่งขันการบริการทางการตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทางด้าน การผลิตด้านบุคลากรและประสบการณ์
ที่มีมาอย่างยาวนาน และมั่นใจได้ว่าเราสามารถดำเนินกิจกรรมทางการผลิตสินค้าประเภทนี้ด้วยระบบคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล

Our Business

กลุ่มบริษัทในเครือของเรา

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด
137 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ประเทศไทย

032-439750 - 1 
032-439752
www.pfpthai.com
sales@pfpthai.com

แผนที่

Search