Award / Certificates

Quality Management System to be Cerified By URS

ISO 9001 : 2008 Quality Management System

ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008, GMP, HACCP และ BRC-IOP มุ่งมั่นคุณภาพงาน และการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความพึงพอใจแก่ลูกค้า

Good Manufacturing Practice (GMP)

GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการ ที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือ ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ ผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติ ตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้ อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้ อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิด ความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่ สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครง สร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความ ปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน การผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และ การขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึก ข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผล คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง ระบบการ จัดการที่ดี ในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อ ให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือ ผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบ ประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ BRC/IOP อีกด้วย

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

HACCP คือ การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) หมายถึง ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้ เฉพาะเจาะจง, ประเมิน และ ควบคุม อันตราย ทั้งอันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

ระบบ HACCP ได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวาง จากนานาประเทศถึง ประสิทธิภาพ การประกันความปลอด ภัย ของบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่ ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุด หรือขั้นตอนการผลิตที่อันตราย เหล่า นั้นมีโอกาสเกิดขึ้น จึงสามารถประกัน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือ การควบคุมคุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิม ซึ่ง มีความจำกัดของขนาดตัวอย่างที่สุ่ม นอกจากนั้นระบบ HACCP ยังมี ศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าว จะยังไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อนซึ่งจะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนิน งานใหม่

BRC/IOP for Food Packaging

British Retail Consortium – Institute of Food Packaging หรือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Tesco, Sainsbury's, Iceland Foods, Waitrose, Safeway, The Co-operative Group และ Asda Stores มาตรฐาน BRC เป็นมาตรฐานการรับรองระบบสำหรับกลุ่มบริษัทธุรกิจที่ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้กับบริษัทค้าปลีก

Contact

Premium Flexible Packaging Limited.
137 Moo 4 Road Phetkasem, Tambon Thapkang
District Khaoyoi, Petchburi 76140, Thailand

032-439750 - 1 
032-439752
sales@pfpthai.com

Map

© 2017 PFP. All Rights Reserved.

Search